Konkurs na najlepsze studium przypadku wdrażania Lean Management w firmach usługowych oraz w działach administracyjnych firm produkcyjnych

 

Man holding a champion golden trophy

Międzynarodowe jury w składzie:

 • Beau Keyte – ekspert w dziedzinie wdrażania Lean Management w procesach usługowych. Specjalista w zakresie kształtowania ról i odpowiedzialności liderów. Współautor ksiązki „The Complete Lean Enterprise” oraz „Perfecting Patient Journeys”.
 • Jim Benson– twórca koncepcji Personal Kanban. Jeden z najwybitniejszych światowych ekspertów we wdrażaniu Lean w pracach opartych na wiedzy. Autor światowego bestsellera Personal Kanban: Mapping Work | Navigating Life.
 • Michael Hoseus – światowej klasy ekspert w zakresie rozwoju zasobów ludzkich (Lean HR) z przeszło 13 letnim doświadczeniem w zarządzaniu produkcją oraz zasobami ludzkimi zdobytym w Toyota Georgetown Kentucky. Współautor książki „Toyota Culture”.

Ogłosiło wyniki w konkursie na najlepsze studium przypadku wdrożenia Lean Management w firmach usługowych oraz w działach administracyjnych firm produkcyjnych!

Wyniki przedstawiają się następująco:

1-szego miejsca nie przyznano

2-gie miejsce zdobyli Pan Wojciech Tatys oraz Agnieszka Janiszewska z firmy CBRE za projekt „Nieoszlifowany diament – czyli ukryty potencjał w ludziach”

3- cie miejsce zdobyli Pan Tomasz Kowalewski oraz Tomasz Matusiak z firmy DHL za projekt „Inicjatywa skrócenia czasu operacji magazynowych”

Jury zdecydowało również o przyznaniu dwóch wyróżnień dla:

Sabiny Mrącz, Macieja Bałazy oraz Michała Wójcika z firmy ING za projekt „Baza Usprawnieniowa”

Agnieszki Aleksowicz, Marzeny Dudek oraz Ewy Skalskiej z firmy Etisoft za projekt „Od chaosu do pełnej kontroli – historia optymalizacji procesów Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

Konkurs na najlepszy projekt wdrożeniowy w usługach oraz działach administracyjnych firm produkcyjnych zorganizowany przez Lean Enterprise Institute Polska miał na celu promocję najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania wśród krajowych firm usługowych.

Studia zakwalifikowane do drugiego etapu oceniane były w 5 kategoriach:

 • rezultaty projektu
 • powiązanie projektu z celami i wyzwaniami całej organizacji
 • wpływ projektu na proces ciągłego doskonalenie w firmie
 • wpływ projektu na zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie
 • wykorzystane metody i narzędzia doskonalenia

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca o godzinie 19:30 podczas uroczystej gali w Hotelu Haston we Wrocławiu.

Firma CBRE zaprezentuje swoje studium przypadku podczas XVII Konferencji Lean Management w ramach tzw. strumienia usługowego. Wszystkie studia przypadków zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych i w bazie wiedzy na www.lean.org.pl.

Wszystkim laureatom gratulujemy!

 

Weź udział w konkursie na najlepsze studium przypadku wdrażania Lean Management w firmach usługowych oraz w działach administracyjnych firm produkcyjnych w kategorii projekt doskonalący w wybranym obszarze firmy. Jego celem jest propagowanie idei ciągłego doskonalenia w firmach  w Polsce poprzez promocję najlepszych studiów przypadków. Bądź najlepszy w Polsce – niech się o Tobie świat dowie!

Kto może zgłosić studium przypadku do konkursu? W konkursie mogą uczestniczyć tylko firmy usługowe oraz działy administracyjne firm produkcyjnych, zlokalizowane w Polsce. Do branży usługowej zalicza się wszystkie firmy świadczące dowolne usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, w tym także Centra Usług Wspólnych (Shared Service Centres) dowolnych firm. Studium przypadku musi być zgłoszone do konkursu przez firmę, w której zrealizowano projekt doskonalący, opisywany przez to studium. Jednak pamiętaj, że jedna firma może zgłosić maksymalnie 2 studia przypadku z każdego działu do konkursu.

Jakie kryteria musi spełniać studium przypadku, aby mogło być zgłoszone do konkursu? Projekty opisane w zgłoszonych studiach przypadku muszą spełniać poniższe kryteria:

 • projekty muszą dotyczyć usprawniania wybranego obszaru firmy np. działu, procesu, zespołu,
 • konkurs nie dotyczy projektów całościowej transformacji firm (np. projektów wdrożenia modelu procesowego w całej firmie),
 • projekty muszą być zakończone i potwierdzone uzyskaniem mierzalnych rezultatów (np. redukcja liczby reklamacji, poprawa produktywności, jakości, redukcja czasu realizacji, wzrost sprzedaży, poprawa satysfakcji klientów itp.),
 • poprawa rezultatów musi wprost wynikać z działań podjętych w projekcie, a nie z innych czynników,
 • rezultaty muszą być potwierdzone przez dyrektora/menadżera usprawnianego obszaru,
 • w projektach powinny być wykorzystane metody i narzędzia z jednej lub kilku metodologii doskonalenia firm usługowych Lean Management, Six Sigma, Business Proces Management BPM,
 • projekty muszą być zrealizowane samodzielnie przez pracowników danej firmy (nie można zgłaszać projektów zrealizowanych przez konsultantów zewnętrznych np. z firm doradczych),
 • projekty muszą zostać opisane w formularzach, stanowiących załączniki do regulaminu konkursu.

Kto będzie oceniał projekty? Ostateczną ocenę dokona jury konkursu złożone z niezależnych, międzynarodowych autorytetów w dziedzinie doskonalenia firm usługowych. Więcej na temat tego kto będzie oceniał zgłoszone projekty znajdziesz w zakładce jury.

Jak będą oceniane studia przypadku? Ocena studiów przypadku będzie dokonywana w dwóch etapach: Etap 1. Ocena wstępna na podstawie skróconego opisu projektu doskonalącego w formularzu zgłoszeniowym. Na tej podstawie zostaną wyłonione studia przypadków, których autorzy będą zaproszeni do drugiego etapu. Etap 2. Ocena pełna projektu na podstawie:

 • weryfikacji projektu w formie wizyty eksperta Lean Enterprise Institute Polska,
 • pełnego studium przypadku w postaci artykułu napisanego zgodnie z ustalonym wzorem,
 • prezentacji  w języku angielskim studium przypadku przed jury konkursu, dokonanej przez przedstawiciela firmy w formie video-konferencji z wykorzystaniem aplikacji dostarczonej przez LEI Polska.

Studia przypadku będą oceniane według kryteriów podzielonych na 5 kategorii:

 • rezultaty projektu,
 • powiązanie projektu z celami i wyzwaniami całej organizacji,
 • wpływ projektu na proces ciągłego doskonalenie w firmie,
 • wpływ projektu na zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie,
 • wykorzystane metody i narzędzia doskonalenia.

Co można wygrać? Przewiduje się przyznanie trzech nagród w konkursie: Nagroda za I miejsce:

 • dyplom „Najlepsze studium przypadku Lean Management, I miejsce”.
 • prawo do prezentacji studium przypadku na XVII Konferencji Lean Management, prowadzonej przez 5 światowych guru Lean Management.
 • bezpłatne uczestnictwo prelegenta w XVII Konferencji Lean Management w strumieniu dla prezesów i dyrektorów lub w strumieniu dla firm usługowych
 • bezpłatne uczestnictwo 2 dodatkowych osób z firmy, której dotyczy studium. przypadku – 1 osoba ma prawo uczestniczyć w strumieniu dla firm usługowych lub w strumieniu dla dyrektorów i prezesów, 1 osoba ma prawo uczestniczyć w strumieniu dla firm usługowych.
 • udział wszystkich trzech osób w gali po pierwszym dniu konferencji, na której nastąpi oficjalne wręczenie dyplomu.
 • publikację studium przypadku w materiałach konferencyjnych i na stronie www.lean.org.pl

Nagroda za II miejsce:

 • dyplom „Najlepsze studium przypadku Lean Management, II miejsce”
 • bezpłatne uczestnictwo 1 osoby z firmy, której dotyczy studium przypadku w XVII Konferencji Lean Management w strumieniu dla firm usługowych lub dla dyrektorów i prezesów.
 • udział w gali po pierwszym dniu konferencji, na której nastąpi oficjalne wręczenie dyplomu.
 • publikację studium przypadku w materiałach konferencyjnych i na stronie www.lean.org.pl

Nagroda za III miejsce:

 • dyplom „Najlepsze studium przypadku Lean Management, III miejsce”
 • bezpłatne uczestnictwo 1 osoby z firmy, której dotyczy studium przypadku w XVII Konferencji Lean Management w strumieniu dla firm usługowych.
 • udział w gali po pierwszym dniu konferencji, na której nastąpi oficjalne wręczenie dyplomu.
 • publikację studium przypadku w materiałach konferencyjnych i na stronie www.lean.org.pl

Czy mam dużo czasu do opracowania projektu? Studia przypadku w formie skróconego opisu projektu doskonalącego w formularzu zgłoszeniowym można zgłaszać od dnia 4 listopada 2016 r. do dnia 8 marca 2017 r. Na podstawie skróconych opisów projektów zostaną wybrane studia przypadków, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. Autorzy tych studiów przypadku zostaną poinformowani o wynikach pierwszego etapu do dnia 14 marca 2017 r. Do dnia 27 marca 2017 r. autorzy studiów przypadku zakwalifikowanych do drugiego etapu będą zobowiązani do opracowania rozszerzonych opisów projektów oraz przygotowania prezentacji projektów. Do dnia 7 kwietnia 2017 r. audytorzy LEI Polska, odwiedzą firmy, zakwalifikowane do drugiego etapu, aby zweryfikować projekty opisane w studiach przypadku. Do dnia 14 kwietnia 2017 r. międzynarodowe jury konkursu oceni studia przypadków, zakwalifikowane do drugiego etapu i przyzna I, II i III nagrodę.

Konkurs na najlepsze studium przypadku  zorganizowany przez Lean Enterprise Institute Polska ma na celu promocję najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania wśród krajowych firm. Nagrody w kategorii projekt doskonalący w wybranym obszarze firmy przyznaje międzynarodowe jury. W skład międzynarodowego gremium, które będzie oceniało Państwa wnioski znajdują się eksperci z zakresu lean management dla usług. 

W edycji 2017 roku zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury w składzie:

Beau Keyte
Jim Benson
Michael Hoseus

Beau Keyte

Jim Benson

Michael Hoseus

W 2016 roku oceniało jury w składzie:

Drew Locher
David Mann
Greg Lane

Drew Locher

David Mann

Greg Lane

Natomiast w 2015 roku wnioski oceniali:

Mike Orzen
Chris Vogel
Samuel Obara

Mike Orzen

Chris Vogel

Samuel Obara

REGULAMIN KONKURSU

Najlepsze studium przypadku wdrażania Lean Management w firmach usługowych oraz w działach administracyjnych firm produkcyjnych w kategorii projekt doskonalący w wybranym obszarze firmy

Organizator Konkursu Organizatorem konkursu jest Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiot Konkursu Przedmiotem konkursu jest zgłaszanie studiów przypadków wdrażania Lean Management w firmach usługowych oraz w działach administracyjnych firm produkcyjnych w kategorii projekt doskonalący w wybranym obszarze firmy. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do firm usługowych oraz do działów administracyjnych firm produkcyjnych.
 2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudniona w firmie, której dotyczy studium przypadku, która w okresie od dnia 4 listopada 2016 roku dokona zgłoszenia konkursowego na lean.org.pl lub prześle zgłoszenie na adres e-mail Organizatora konkurs@lean.org.pl.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału firmy consultingowe.

Cel Konkursu Celem konkursu jest propagowanie idei ciągłego doskonalenia w firmach w Polsce poprzez promocję najlepszych studiów przypadków. Czas trwania i miejsce Konkursu

 • Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 4 listopada 2016 roku do dnia 6 czerwca 2017.
 • Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 8 marca 2017.
 • Organizator oświadcza, iż czas trwania konkursu może ulec wydłużeniu w przypadku gdyby nie wypłynęła wystarczająca ilość prac, która pozwoli na wyłonienie 3 najlepszych.
 • Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasady i warunki prowadzenia konkursu

 1. Studium przypadku musi być zgłoszone do konkursu przez firmę, w której zrealizowano projekt doskonalący, opisywany przez to studium. Zgłoszenia mogą pochodzić z różnych obszarów, jednak nie można zgłosić więcej niż 2 studia z tego samego działu.
 2. W konkursie mogą również brać udział zespoły, w takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu stosują się do wszystkich członków zespołu. W przypadku zgłoszenia zespołu, zgłoszenie powinno zawierać dane wszystkich członków zespołu.
 3. Wszystkie zgłoszone projekty muszą dotyczyć usprawniania wybranego obszaru firmy np. działu, procesu, zespołu. Konkurs nie dotyczy projektów całościowej transformacji firm (np. projektu wdrożenia modelu procesowego w całej firmie).
 4. Projekty muszą być zakończone uzyskaniem mierzalnych rezultatów.
 5. W projektach powinny być wykorzystane metody i narzędzia z jednej lub kilku metodologii doskonalenia firm usługowych Lean Management, Six Sigma, Business Proces Management BPM.
 6. Projekty muszą być zrealizowane samodzielnie przez pracowników danej firmy (nie można zgłaszać projektów zrealizowanych przez konsultantów zewnętrznych np. z firm doradczych).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy, jeżeli poziom merytoryczny prac nie będzie jego zdaniem wystarczający do przyznania nagrody.
 8. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zgłoszone w Konkursie studia przypadków stanowią przejaw ich własnej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone prace naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora.

Etapy konkursu

 1. Konkurs składa się z 3 etapów:
 2. Etap 1- Wypełnienie i wysyłka formularza konkursowego (do 8 marca 2017 roku). Na jego podstawie jury podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do etapu 2.
 3. Etap 2 – Wizyta eksperta LEI Polska w firmie celem zweryfikowania studium przypadku (nie oceny). Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć pełny opis studium przypadku w postaci artykułu (do 3 kwietnia 2017 roku) i do nagrania w formie wideo prezentacji anglojęzycznej projektu (do 27 marca 2017), która zostanie przesłana do oceny jury.
 4. Etap 3 – Finalna ocena – Wszystkie studia przypadku z drugiego etapu będą oceniane przez jury konkursowe, złożone z międzynarodowych ekspertów. Jury wybierze 3 najlepsze studia przypadku. Zwycięzca zobowiązany jest do dnia 8 maja 2017 roku dostarczyć Organizatorowi prezentację, która zostanie wyświetlona podczas jego wystąpienia na XVII Konferencji Lean Management.

Jury Jury konkursu będzie składało się z trzech niezależnych ekspertów z zakresu Lean Management. Dokładny skład osobowy zostanie podany na podstronie konkursu. Nagrody

 • I miejsce – Dyplom „Najlepsze studium przypadku Lean Management, I miejsce”. Prawo do prezentacji studium przypadku na XVII Konferencji Lean Management, prowadzonej przez światowych guru Lean Management. Bezpłatne uczestnictwo prelegenta w XVII Konferencji Lean Management w strumieniu dla prezesów i dyrektorów lub w strumieniu dla firm usługowych Bezpłatne uczestnictwo 2 dodatkowych osób z firmy, której dotyczy studium przypadku – 1 osoba ma prawo uczestniczyć w strumieniu dla firm usługowych lub w strumieniu dla dyrektorów i prezesów, 1 osoba ma prawo uczestniczyć w strumieniu dla firm usługowych. Udział wszystkich trzech osób w gali po pierwszym dniu konferencji, na której nastąpi oficjalne wręczenie dyplomu. Prawo do publikacji studium przypadku w materiałach konferencyjnych i na stronie lean.org.pl. oraz www.leankonf.pl
 • II miejsce – Dyplom „Najlepsze studium przypadku Lean Management, II miejsce”. Bezpłatne uczestnictwo 1 osoby z firmy, której dotyczy studium przypadku w XVII Konferencji Lean Management w strumieniu dla firm usługowych lub dla dyrektorów i prezesów. Udział w gali po pierwszym dniu konferencji, na której nastąpi oficjalne wręczenie dyplomu. Prawo do publikacji studium przypadku w materiałach konferencyjnych i na stronie lean.org.pl. oraz www.leankonf.pl
 • III miejsce – Dyplom „Najlepsze studium przypadku Lean Management, III miejsce”. Bezpłatne uczestnictwo 1 osoby z firmy, której dotyczy studium przypadku w XVII Konferencji Lean Management w strumieniu dla firm usługowych. Udział w gali po pierwszym dniu konferencji, na której nastąpi oficjalne wręczenie dyplomu. Prawo do publikacji studium przypadku w materiałach konferencyjnych i na stronie lean.org.pl oraz www.leankonf.pl

Terminy

 1. Rozpoczęcie zbierania zgłoszeń 4 listopada 2016 r.
 2. Termin nadsyłania skróconych studiów przypadku do pierwszego etapu 8 marca 2017r.
 3. Przesłanie informacji o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu 14 marca 2017r.
 4. Przesłanie informacji do zwycięzców konkursu 14 kwietnia 2017r.
 5. Oficjalne wręczenie nagród na gali 6 czerwca 2017r.

Postanowienia końcowe

 1. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Pexels,com (15)Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi datami:

4 listopada 2016 – rozpoczęcie zbierania zgłoszeń

8 marca 2017 – termin nadsyłania zgłoszeń

14 marca 2017 – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu

14 kwietnia 2017 – wyniki konkursu

6 czerwca 2017 – wręczenie nagród na Gali podczas XVII Konferencji Lean Management

Pexels,com (24)Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek konkursowy. Aby go pobrać należy kliknąć TUTAJ Aby zapoznać się z pełnym regulaminem konkursu należy klikając TUTAJ

[/mp_tab]

Konkurs na najlepsze studium przypadku w usługach zorganizowany przez Lean Enterprise Institute Polska miał na celu promocję najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania wśród krajowych firm usługowych. Nagrody w kategorii projekt doskonalący w wybranym obszarze firmy przyznawało w edycji 2015 międzynarodowe jury w składzie:

 • Mike Orzen – autor książki „Lean IT” i juror prestiżowej amerykańskiej nagrody Shingo Prize przyznawanej za doskonałość operacyjną.
 • Chris Vogel – ex vice-prezes w Wells Fargo Bank (jeden z największych banków w Stanach Zjednoczonych) odpowiedzialny za jedno z najlepszych na świecie wdrożeń Lean Management w sektorze bankowym.
 • Samuel Obara – niezwykle ceniony przez społeczność międzynarodową ekspert i konsultant z zakresu Lean Management, jeden z autorów książki „Toyota by Toyota”.

Finałowe studia przypadków były oceniane według kryteriów podzielonych na 5 kategorii:

 1. Rezultaty projektu,
 2. Powiązanie projektu z celami i wyzwaniami całej organizacji,
 3. Wpływ projektu na proces ciągłego doskonalenie w firmie,
 4. Wpływ projektu na zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie,
 5. Wykorzystane metody i narzędzia doskonalenia.

W 2016 roku zdobywcami zostali:

 1. I miejsce – Pan Bartłomiej Kruczek oraz Pani Katarzyna Zielińska z eurobank za projekt „Produktywność w Jednostce Centralnej Departamentu Kredytów”
 1. II miejsce – Pan Jacek Lis z firmy Aviva za projekt „Wdrożenie Systemu Wizualnego Zarządzania Wydajnością (Visual Performance Management)”
 1. III miejsce – Pan Jakub Szczotka, Pani Kinga Słaba oraz Pani Magdalena Bosiacka z firmy HP za projekt „Quality improvement in Italian Customer Master Data proces”
XVI KLM (22)

Laureaci konkursu na najlepsze studium przypadku w usługach wraz członkami międzynarodowego jury (od lewej): Dr Remigiusz Horbal (LEI Polska), Joanna Jaguźna-Kużaj, Hewlett Packard Enterprise (III miejsce), Drew Locher (członek jury), David Mann (członek jury), Jacek Lis, Aviva (II miejsce), Katarzyna Zielińska, Bartłomiej Kruczek i Małgorzata Herwich-Dróżdż, eurobank (I miejsce)

Zwycięzcy wygłosili pierwszego dnia XVI Konferencji Lean Management studium przypadku pt. Produktywność w jednostce centralnej departamentu kredytów w eurobanku.

Zwycięzcy konkursu podczas prelekcji.

W 2015 roku zdobywcami pierwszych trzech miejsc zostali:

 1. I miejsce – Philips Poland S.A. z Warszawy (centrum usług wspólnych SSC) – Tutuł zgłoszonego projektu: Lean deployment in Quotation process „The best support”; Autorzy: Radosław Węklar, Anna Barejko. Przeczytaj ich projekt klikając TUTAJ
 1. II miejsce – Centrum Usług Medycznych DIALIZA Sp. z o.o. ze Szczecinka – Tutuł zgłozonego projektu: Implementation of visual management in Medical Service Centre DIALIZA sp. z o.o. in order to raise patient safety, improve processes and organize of medical materials and devices; Autor: Katarzyna Złotowska. Przeczytaj ich projekt klikając TUTAJ
 1. III miejsce – RBS Global Hub Europe z Warszawy (centrum usług wspólnych SSC) – Tytuł zgłoszonego projektu: Implementation of the motivation and Lean awareness system to increase team engagement and sustain the Continuous Improvement culture; Autorzy: Katarzyna Saska-Grzybowska, Maciej Jancewicz. Przeczytaj ich projekt klikając TUTAJ

Oficjalne wręczenie wyróżnień miało miejsce podczas Konferencji Lean Management. Konferencja ta to najważniejsze doroczne spotkanie krajowych menadżerów oraz najlepszych na świecie praktyków i ekspertów zajmujących się doskonaleniem przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem koncepcji Lean Management. Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją imprezy, pierwszy dzień konferencji zakończył uroczysty bankiet, podczas którego wręczono nagrody w konkursie na najlepsze studium przypadku Lean w usługach.

Nagrodzeni w konkursie na najlepsze studium przypadku Lean w usługach (od prawej): Maciej Jancewicz i Katarzyna Saska-Grzybowska z centrum usług wspólnych The Royal Bank of Scotland z siedzibą w Warszawie, Anna Wruk-Złotowska i Katarzyna Złotowska z Centrum Usług Medycznych Dializa ze Szczecinka, John Ford i Anna Barejko z oddziału handlowego Philips z Warszawy. Towarzyszą im Chris Vogel, Mike Orzen i dr Remigiusz Horbal

Nagrodzeni w konkursie na najlepsze studium przypadku Lean w usługach (od prawej): Maciej Jancewicz i Katarzyna Saska-Grzybowska z centrum usług wspólnych The Royal Bank of Scotland z siedzibą w Warszawie, Anna Wruk-Złotowska i Katarzyna Złotowska z Centrum Usług Medycznych Dializa ze Szczecinka, John Ford i Anna Barejko z oddziału handlowego Philips z Warszawy. Towarzyszą im Chris Vogel, Mike Orzen i dr Remigiusz Horbal

Galowy wieczór uświetnił występ big bandu z udziałem znakomitych wokalistek. Jedyne w swoim rodzaju aranżacje znanych przebojów połączone z charyzmą i dynamiką dyrygenta porwały do wspólnej zabawy przybyłych gości. Wieczór w pierwszym dniu konferencji stał się też jak zwykle okazją do nawiązania nowych znajomości zawodowych na mniej formalnym gruncie. Zwycięzca konkursu zaprezentował swoje studium przypadku w drugim dniu konferencji w ramach tzw. strumienia usługowego . Wszystkie trzy studia przypadków zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych i w bazie wiedzy na stronie www.lean.org.pl.

Prelegenci z oddziału handlowego Philips Lighting Poland w Warszawie: Anna Barejko, Lean M2O Team Lead, CEE i John Ford, Head of Business Transformation

Prelegenci z oddziału handlowego Philips Lighting Poland w Warszawie: Anna Barejko, Lean M2O Team Lead, CEE i John Ford, Head of Business Transformation

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem

Ewa Rams-SobczykEwa Rams-Sobczyk

kom.: 505 978 789
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. ul. Muchoborska 18; 54-424 Wrocław